ตารางแสดงวงเงิน โครงการลงลูกรังหินคลุกซ่อมแซมถนนปรับเกลี่ยเลียบ ม.1

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1.ชื่อโครงการ.......โครงการลงลูกรังหินคลุกซ่อมแซมถนนปรับเกลี่ยเลียบ บริเวณทางสาธารณะประโยชน์ หมู่ที่ ๑ 

บ้านหนองบัว  ตำบลบ่อกระดาน  อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี..............

                หน่วยงานเจ้าของโครงการ.......องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อกระดาน..........................................

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.................๑๐๐,๐๐๐.-...บาท...................................................

3.ลักษณะงานโดยสังเขป......งานลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยเลียบ  จำนวน   ๒๗๐.๐๐  ลบ.ม.

4.ราคากลางคำนวณ  ณ  วันที่  ๒๙   เดือน มิถุนายน   พ.ศ. ๒๕๖๑  เป็นเงิน   ๑๐๐,๐๐๐.-บาท

5.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

  1.  นายวสุธันย์          ศรีวิเชียร         รองปลัด อบต.บ่อกระดาน
  2.  นายโสพิศ             จงจุดเทียน       หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
  3.  นางสาวสาวิณี        สุวิทยะศิริ        นักพัฒนาชุมชน  ชำนาญการ

6.บัญชีประมาณประมาณการราคากลาง(แนบไฟล์)

 

 

 

Attachments:
Download this file (แบบ ปปช. 7 ม.1.doc)แบบ ปปช. 7 ม.1.doc[ ]4122 Kb

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 17 กรกฏาคม 2018 เวลา 13:57 น.