ราคากลางก่อสร้างศาลา หมู่ที่ 3

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

  1. ชื่อโครงการ.......โครงการก่อสร้างศาลาพักริมทาง หมู่ที่ ๓ บ้านบ่อตะคร้อ ตำบลบ่อกระดาน อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี...................................................................................................................................................

                หน่วยงานเจ้าของโครงการ.......องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อกระดาน............................................................

          2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.................๑๐๙,๗๐๐.-...บาท.....................................................................

          3.ลักษณะงานโดยสังเขป......ก่อสร้างศาลาพักริมทาง  ขนาด  ๓.๐๐ X ๒.๕๐ เมตร พร้อมป้ายโครงการจำนวน  ๒  ป้าย..............................................................

         4.ราคากลางคำนวณ  ณ  วันที่  ๙   เดือน  กรกฎาคม   พ.ศ. ๒๕๖๑  เป็นเงิน   ๑๐๙,๗๐๐.-บาท

          5.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

  1.  นายวสุธันย์          ศรีวิเชียร         รองปลัด อบต.บ่อกระดาน
  2.  นายโสพิศ             จงจุดเทียน       หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
  3.  นางสาวสาวิณี        สุวิทยะศิริ        นักพัฒนาชุมชน  ชำนาญการ

6.บัญชีประมาณประมาณการราคากลาง แนบไฟล์

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 16 สิงหาคม 2018 เวลา 16:03 น.