ราคากลางก่อสร้างศาลา หมู่ที่ 2

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

 1. ชื่อโครงการ....โครงการก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่  ๒  บ้านหนองแรต  ตำบลบ่อกระดาน  อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี..........................................................................................................

                หน่วยงานเจ้าของโครงการ.......องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อกระดาน..........................................

         2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.................๑,๒๔๓,๗๐๐.-...บาท.................................................

         3.ลักษณะงานโดยสังเขป............ก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ ให้มีขนาดกว้าง ๒๐.๐๐  เมตร  ยาว  ๓๖.๐๐  เมตร   หมู่ที่ ๒  บ้านหนองแรต  

       ตำบลบ่อกระดาน  อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี  โดยมีรายละเอียดดังนี้คือ 

 • งานขุดดินพร้อมถมกลับ                                      ๒๔.๑๙       ลบ.ม
 • ทรายชุ่มอัดน้ำแน่น                                            ๒.๐๒       ลบ.ม.
 • คอนกรีตหยาบ                                                 ๒.๐๒       ลบ.ม.
 • คอนกรีต ๒๔๐  Ksc                                         ๑๐.๒๘      ลบ.ม
 • เหล็ก DB ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑๖ มม.                  ๐.๔๒๕    ตัน.
 • เหล็ก DB ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑๒ มม.                  ๐.๑๒๑    ตัน
 • เหล็ก RB ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๖ มม.                    ๐.๐๓๔    ตัน
 • เหล็กแผ่นขนาด ๐.๓๐X๐.๓๐X๑๙ มม.                ๑๘๘.๕๐     กก.
 • น๊อต ๒๕ มม. ยาว ๐.๘๐  เมตร รวมอุปกรณ์            ๕๖.๐๐    ตัว
 • งานไม้แบบ                                     
 • ไม้แบบ                                                            ๔.๗๘     ตร.ม.
 • ไม้เคร่า                                                            ๑.๔๓     ลบ.ฟ
 • ค่าแรงไม้แบบ                                                    ๑๕.๙๖   ตร.ม.
 • ตะปู                                                           ๕.๐๐     กก.
 • ท่อเหล็กขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๔ นิ้ว หนา ๒.๕ มม.  ๒,๖๕๗.๖๐  กก.
 • ท่อเหล็กขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๒ นิ้ว หนา ๒. มม.    ๑,๓๖๐.๐๐  กก.
 • ท่อเหล็กขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง  ๑.๕ นิ้วหนา ๒ มม.  ๑,๔๗๕.๖๐  กก.
 • แปเหล็ก C ๗๕X๔๕X๑๕X๓.๒ มม.                      ๔,๓๓๔.๒๐   กก.
 • หลังคาเหล็กรีดลอน หนา  ๐.๔ มม                       ๑,๐๖๓.๖๐  ตร.ม.
 • สีน้ำมัน                                                        ๓๕๐.๐๐   ตร.ม.
 • เหล็ก H ๑๗๕X๑๗๕X๗.๕X๑๑ มม. ยาว ๖.๐๐ ม.    ๓,๓๗๔.๐๐   กก.

                       

         4.ราคากลางคำนวณ  ณ  วันที่  ๒๖  เดือน  มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑  เป็นเงิน  ๑,๒๒๙,๙๐๐.-บาท

         5.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

 1.  นายไอศูรย์                     เข็มนาค          ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ
 2.  นายโสพิศ                      จงจุดเทียน       หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง
 3.  นางสาววิลาสิณี                สรวยศรีเมือง     เจ้าพนักงานธุรการ

 

6.บัญชีประมาณประมาณการราคากลาง(แนบไฟล์)

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese

QR Code
อบต.บ่อกระดาน


ลิขสิทธิ์ © 2556-2563 องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อกระดาน จังหวัดราชบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อกระดาน อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี โทร.032-730-866