ข่าวประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อกระดาน


กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 เชิญชวนลงนามถวายพระพรออนไลน์ วันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม 2564 สำนักปลัด 1
2 ประกาศจังหวัดราชบุรี งดการเดินทางออกนอกเคหะสถาน สำนักปลัด 3
3 รายงานการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน สำนักปลัด 7
4 แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตการใช้จ่ายงบประมาณ สำนักปลัด 11
5 พ้นภัย แจ้งข่าวไว ช่วยได้เร็ว สำนักปลัด 6
6 อบต.บ่อกระดานได้ทำกิจกรรมจิตอาสาวัดวิมล สำนักปลัด 9
7 สถิติการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ อบต.บ่อกระดาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 สำนักปลัด 1
8 ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT) การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐประจำปีงบประมาณ 2564 สำนักปลัด 6
9 ประชาสัมพันธ์เสียภาษีที่ดิน ฯ ประจำปี2564 วิไล แสงจันทร์ 4
10 รายงานผลการตรวจสอลรายงานการเงินฯ ปีงบประมาณ 2563 Administrator 14
11 กิจกรรมแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน สำนักปลัด 10
12 ผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี พ.ศ. 2563 สำนักปลัด 3
13 แบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของอบต.บ่อกระดาน อบต.บ่อกระดาน 96
14 ผลการสำรวจแบบประเมิน Administrator 37
15 เผยแพร่ URL เว็บไซต์การยกระดังเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต วิไล แสงจันทร์ 41
16 การจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อกระดาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สำนักปลัด 2
17 การใช้คู่มือปฎิบัติงานด้านหลักเกณฑ์มาตรการและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต สำนักปลัด 2
18 มาตรการจัดการในกรณีการตรวจพบหรือได้รับแจ้งหรือรับทราบการทุจริตหรือกระทำเพื่อก่อให้เกิดความเสียหายแก่องค์การบริหารส่วนตำบลบอกกระดาน สำนักปลัด 4
19 ประกาศเรื่องมาตรการป้องกันการรับสินบน สำนักปลัด 4
20 ประกาศใช้ ข้อบัญญัติ เรื่องการจัดการขยะมูลฝอย ฯ Administrator 53
21 การตรวจสอบสถานะและแสดงการดำรงชีวิตอยู่ของผู้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยความพิการ และเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพสำหรับผู้ป่วยเอดส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 Administrator 61
22 คำสั่งต่าง ๆ Administrator 49
23 วิธีจัดการขยะ ช่วงโควิด-19 ระบาด! สำหรับประชาชน Administrator 132
24 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 Administrator 131
25 ประกาศจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2563 สำนักปลัด 7
26 คำสั่งแต่งตั้งคณะปฏิบัติงานจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กคำสั่งแต่งตั้งคณะปฏิบัติงานจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อกระดานารบริหารส่วนตำบลบ่อกระดาน สำนักปลัด 1
27 รายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานตรวจแผ่นดิน อบต.บ่อกระดาน 19
28 รายงานผลประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานภาครัฐ (ITA) 2562 Administrator 31
29 การรายงานข้อมูลจำนวนผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ประจำปีงบประมาณ 2562 Administrator 43
30 มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ Administrator 41

หน้า 1 จาก 6

เริ่มแรก
ย้อนกลับ
1

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese
QR Code
อบต.บ่อกระดาน


ลิขสิทธิ์ © 2556-2563 องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อกระดาน จังหวัดราชบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อกระดาน อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี โทร.032-730-866